Hàm gets() trong c

*

Thông thường để nhập một biến chuyển ta dùng hàm scanf(), hàm này cũng dùng để nhập 1 xâu ký từ mặc dù lúc gặp mặt các lốt white (vết bí quyết, enter,…) thì ko hiểu nữa và chuỗi bị cắt từ kia, VD nhập “nguyen van quan” thì ta chỉ nhận thấy “nguyen”.Cách khắc phục làm việc đó là ta cần sử dụng hàm gets() nhằm nhập chuỗi.